Current issue

 

Publishing House: Wroclaw University of Economics
Year: 2017
Issue: 1 (55)
ISSN: 1507-3866
e-ISSN: 2449-9994
No. of page: 61
Size: B5
Binding: paperback

Predykcja z układu równań współzależnych / Prediction from an interdependent system of equationss
Autor: Jerzy Witold Wiśniewski


Prosty dowód twierdzenia o czterech barwach / A simple proof of the four-colors theorem
Autor: Antoni Smoluk


Prognozy wskaźnika zatrudnienia i ich weryfikacja w krajach Unii Europejskiej w świetle strategii „Europa 2020” / Employment rate forecasts and their verification in the European Union member states in the light of the Europe 2020 strategy
Autor: Joanna Krupowicz


Prognozy jakościowych uwarunkowań decyzji gospodarczych / Forecasting qualitative determinants of business decisions
Autor: Jerzy Zemke


Symulacyjne badanie wpływu liczby i rozmieszczenia luk na dokładność prognoz w szeregu czasowym dla danych dziennych / Simulation analysis of impact of number and distribution of gap on accuracy of forecasts in daily time series
Autor: Maciej Oesterreich


O możliwościach wykorzystania rotacyjnego lasu w badaniach rynkowych i marketingowych / The possibility of use of rotation forest in marketing analytics
Autor: Mariusz Łapczyński


Znaczenie i skutki outsourcingu procesów logistycznych – case study/ Significance and impact of outsourcing of logistics processes – case study
Autor: Ewa Kulińska, Anna Koziarska


Optymalne wielkości podatków w aspekcie kreowania wzrostu gospodarczego / Optimal taxes in the aspect creation of economic growth
Autor: Agnieszka Przybylska-Mazur


Ocena efektów dywersyfikacji portfela produktowego w zakresie ryzyka sprzedaży całkowitej i trafności jej prognoz / Assessment of diversification of product portfolio in terms of total sales risk and its forecast accuracy
Autor: Tomasz Brzęczek

 

In the next year, most of the articles will be published in English.
Scientific articles, which have to be published in the Econometrics
journal are collected continuously.

Status of a third and fourth journal issue in English: Open

Upcoming issue