Current issue

 

Publishing House: Wroclaw University of Economics
Year: 2017
Issue: 2 (56)
ISSN: 1507-3866
e-ISSN: 2449-9994
No. of page: 61
Size: B5
Binding: paperback

Spis treści/Contents

  1. Grażyna Trzpiot, Jacek Szołtysek, Starzenie funkcjonalnych grup wieku a kapitał społeczny/ Aging functional age groups and social capital
  2. Iwona Olejnik, Intention to continue professional work after reaching retirement age and its determinants/ Zamiary kontynuacji pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego i ich determinanty
  3. Marcin Pełka, Klasyfikacja wielomodelowa danych symbolicznych w badaniu innowacyjności krajów Unii Europejskiej/ Ensemble clustering of symbolic data in identification of innovation of European Union countries
  4. Anna Baraniecka, Efekt Forrestera w globalnych łańcuchach dostaw – źródła, konsekwencje i sposoby eliminowania/ The Forrester Effect in global supply chains – the sources, consequences and elimination methods
  5. Magdalena Mosionek-Schweda, Urszula Mrzygłód, Sabina Nowak, Do managers really care about shareholders’ expectations? Evidence on dividend smoothing on Latin American emerging stock markets/ czy menadżerowie spółek starają się uwzględniać oczekiwania akcjonariuszy? Analiza zjawiska wygładzania dywidend na wybranych giełdowych rynkach Ameryki Łacińskiej
  6. Grzegorz Urbanek, Analysing brand strength – corporate financial performance link for companies listed on the Warsaw Stock Exchange/ Analiza związków pomiędzy siłą marki a wynikami finansowymi przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  7. Dorota Żebrowska-Suchodolska, Pomiar efektywności inwestycyjnej funduszy akcyjnych w latach 2004-2014 przy użyciu miar obsunięcia kapitału/ The effectiveness of investment equity funds in the period 2004-2014 using drawdown measures
  8. Eliza Khemissi, Axiomatic extension of risk measurement/Aksjomatyczne rozszerzenie pomiaru ryzyka

 

In the next year, most of the articles will be published in English.
Scientific articles, which have to be published in the Econometrics
journal are collected continuously.

Status of a third and fourth journal issue in English: Open

Upcoming issue