Komitet Redakcyjny

  • Józef Dziechciarz redaktor naczelny
  • Paweł Dittmann
  • Joanna Dębicka
  • Janusz Łyko
  • Marek Nowiński
  • Elżbieta Sobczak

 


Dr hab. prof. UE Józef Zbigniew Dziechciarz,
1950 Osiek; matura: Liceum Ogólnokształcące w Miliczu; studia: 1973 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, ekonometria; doktorat: 1980 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, ekonomia; habilitacja: 1993 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, ekonomia; profesura UE: 1995; zatrudnienie w WSE/AE/UE: od 1973; miejsca zatrudnienia: Instytut Zastosowań Matematyki, Katedra Ekonometrii; stanowiska kierownicze: kierownik Katedry Ekonometrii (od 1996), kierownik Szkoły Małego Biznesu – projekt realizowany we współpracy z Politechniką w Bredzie (1994-1996); funkcje: prorektor ds. rozwoju i współpracy z zagranicą (1999-2005), dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów (2005-2012); nagrody, wyróżnienia: Pierwsza Nagroda PTE (1981) oraz Trzecia Nagroda w konkursie GUS (1983) – obie za pracę doktorską, Nagroda Rektora (kilkanaście razy); najważniejsze publikacje: Performance measurement for entrepreneurial university, [w:] The Future of Education, Pixel, Florence 2011; współautor, From Humboldtian towards entrepreneurial university. The modernization concept of the European Commission, [w:] A. Klucznik-Toro, K. Bodis, I. Pal (red.) Management and Entrepreneurship in a Changing Market, Publikon, Budapest 2010; Poland and its Urban Criminality, „Regional and Urban Statistics”, Shenzen, Chiny 2000; współautor, Study major choice – factor preference measurement, [w:] W. Gaul, H. Locarek–Junge (red.), Classification in the Information Age, Springer, Berlin 1999; współautor, Multivariate statistical analysis framework as a tool for bank performance assessment, [w:] W. Gaul, H. Locarek-Junge (red.), Classification in the Information Age, Springer, Berlin 1999; Synergieeffekt im Team Management, [w:] J. Thommen, J. Mugler, J. Belak (red.), Synergie und Entwicklungsmanagement, Versus, Zürich 1998; Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarczych. Modele ze zmiennymi i losowymi parametrami, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1993; Changing and random parameter models. A survey, [w:] P. Hackl (red.), Statistical Analysis and Forecasting of Economic Structural Change, Springer, Berlin 1989; staże zagraniczne: Perugia University, Włochy, wyjazd studyjny (2003); Lehigh University, Bethlehem, Stany Zjednoczone, wykłady (2003); Moscow University of Statistics and Informatics (2003); Centre for Population, Poverty and Public Policy Studies, Luksemburg (2003); Målarden University Västerås, Szwecja (2000); Wirtschaftsuniversität Berlin (1998); Summer School for SME’s Management, Austria (1996); Hasselt Limburg Business School, Belgia (1992, 1995); University of Limerick, Irlandia (1993, 1995, 1996, 1997); Fachhochschule Aachen, Niemcy (1993, 1995); Freie Universität Berlin (1989); Brema, Institut für Seeverkehrwirtschaft und Logistik (1985-1987); kierowanie projektami badawczymi: Metody pomiaru stopy zwrotu z inwestycji na edukację w szkołach wyższych (2011-2013); Metody wielowymiarowej analizy statystycznej i modelowania danych jakościowych w ocenie wiedzy i umiejętności uczniów gimnazjum (2010-2011); Twinning of European Cities, Program Citizen (2009-2010); TOP + Training of trainers for Older People Program Leonardo da Vinci; (2007-2010); Dolnośląski Rynek Pracy – potencjał i rozwój, Europejski Fundusz Społeczny (2005-2007); Rynek Pracy – Aglomeracja Wrocławska, Europejski Fundusz Społeczny (2005-2006); Qualification quality assurance, standardization, and transparency, Program Leonardo da Vinci (2005-2008); Employment search – implications from employment paths analysis. A recommendation from cross-national experience, Piąty Program Ramowy (2003); Teoretyczne i praktyczne aspekty statystyczno-ekonometrycznych metod w marketingowych badaniach segmentacyjnych (1997-1999); Ocena efektywności produkcji kruszarki udarowej o wydajności 40-70 ton na godzinę (1989); członkostwo w stowarzyszeniach naukowych: członek kolegiów redakcyjnych i rad programowych czasopism naukowych: „Barometr Regionalny”, „Management” (Chorwacja), „Journal for Management and Development” (Słowenia), „Badania Operacyjne i Decyzje”; członek towarzystw naukowych: Standing Committee of Regional and Urban Statistics (SCORUS), Centre for International Research on Economic Tendency Surveys (CIRET), The International Society for Third-Sector Research (ISTR), International Federation of Classification Societies (IFCS), European oraz International Council for Small Business (ECSB) i (ICSB), Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (SKAD), Polskie Towarzystwo Statystyczne; członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN (2003-2011).