Numer w przygotowaniu / Upcoming issue

Spis treści/Contents

  1. Grażyna Trzpiot, Jacek Szołtysek, Starzenie funkcjonalnych grup wieku a kapitał społeczny/ Aging functional age groups and social capital
  2. Iwona Olejnik, Intention to continue professional work after reaching retirement age and its determinants/ Zamiary kontynuacji pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego i ich determinanty
  3. Marcin Pełka, Klasyfikacja wielomodelowa danych symbolicznych w badaniu innowacyjności krajów Unii Europejskiej/ Ensemble clustering of symbolic data in identification of innovation of European Union countries
  4. Anna Baraniecka, Efekt Forrestera w globalnych łańcuchach dostaw – źródła, konsekwencje i sposoby eliminowania/ The Forrester Effect in global supply chains – the sources, consequences and elimination methods
  5. Magdalena Mosionek-Schweda, Urszula Mrzygłód, Sabina Nowak, Do managers really care about shareholders’ expectations? Evidence on dividend smoothing on Latin American emerging stock markets/ czy menadżerowie spółek starają się uwzględniać oczekiwania akcjonariuszy? Analiza zjawiska wygładzania dywidend na wybranych giełdowych rynkach Ameryki Łacińskiej
  6. Grzegorz Urbanek, Analysing brand strength – corporate financial performance link for companies listed on the Warsaw Stock Exchange/ Analiza związków pomiędzy siłą marki a wynikami finansowymi przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  7. Dorota Żebrowska-Suchodolska, Pomiar efektywności inwestycyjnej funduszy akcyjnych w latach 2004-2014 przy użyciu miar obsunięcia kapitału/ The effectiveness of investment equity funds in the period 2004-2014 using drawdown measures
  8. Eliza Khemissi, Axiomatic extension of risk measurement/Aksjomatyczne rozszerzenie pomiaru ryzyka