Archiwum


Macroeconomic factors of economic growth in the European Union in 2000-2016: A multidimensional analysis / Makroekonomiczne czynniki wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej w latach 2000-2016: analiza wielowymiarowa
Autor: Jacek Batóg, Barbara Batóg


Analysis of happiness in EU countries using the multi-model classification based on models of symbolic data / Analiza zadowolenia w krajach Unii Europejskiej z zastosowaniem wielomodelowej klasyfikacji opartej na modelach danych symbolicznych
Autor: Marcin Pełka


Graphical tools of discrete longitudinal data presentation in R / Graficzne narzędzia prezentacji dyskretnych zbiorów panelowych w programie R Autor: Ewa Genge


Macroeconomic factors in modelling the SMEs bankruptcy risk. The case of the Polish market / Czynniki makroekonomiczne w modelowaniu ryzyka upadłości MŚP. Przykład rynku polskiego
Autor: Aneta Ptak-Chmielewska, Anna Matuszyk


Intra-community trade asymmetries-based clustering and linear ordering of combined nomenclature chapters using Generalized Distance Measure (GDM) / Klasyfikacja i porządkowanie liniowe działów nomenklatury scalonej na podstawie asymetrii w handlu wewnątrzwspólnotowym z wykorzystaniem Uogólnionej Miary Odległości (GDM)
Autor: Iwona Markowicz, Paweł Baran


The hazard function and its role in a non-parametric duration analysis of enterprises in the Łódzkie Voivodeship / Funkcja hazardu i jej znaczenie w nieparametrycznej analizie trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim
Autor: Artur Mikulec


Forecasting the sales of console games for the Italian market / Prognozowanie sprzedaży gier konsolowych na rynek włoski
Autor: Renato Rossetti


The impact of decision-making profiles on the consistency of rankings obtained by means of selected multiple criteria decision-aiding methods / Wpływ profilu decyzyjnego na zgodność rankingów otrzymanych za pomocą wybranych metod wielokryterialnych – analiza badania eksperymentalnego Autor: Ewa Roszkowska, Tomasz Wachowicz


On the potential for using selected PCA-based methods to analyze the crime rate in Poland / O możliwości wykorzystania wybranych metod analizy danych opartych na PCA do badania poziomu przestępczości w Polsce
Autor: Małgorzata Misztal


Prediction of changes in the tax burden of land plots with the use of multivariate statistical analysis methods / Prognozowanie zmian obciążeń podatkowych gruntów z wykorzystaniem metod wielowymiarowej analizy statystycznej
Autor: Krzysztof Dmytrów, Sebastian Gnat


Analysis of the risk of liquidation depending on the age of the company: a study of entities established in Szczecin in period 1990-2010 / Analiza ryzyka likwidacji w zależności od wieku firmy na przykładzie podmiotów powstałych w Szczecinie w latach 1990-2010
Autor: Iwona Markowicz


Clustering companies listed on the Warsaw Stock Exchange according to time-varying beta / Grupowanie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie według bet zmiennych w czasie
Autor: Piotr Szczepocki


Application of extreme value analysis in the assessment of budget variance risk / Probabilistyczna analiza wartości ekstremalnych w ocenie ryzyka wystąpienia odchyleń budżetowych
Autor: Zdzisław Kes, Łukasz Kuźmiński


Competing risk models of default in the presence of early repayments / Zastosowanie modeli zdarzeń konkurujących do oceny ryzyka kredytowego Autor: Ewa Wycinka
The importance of Research and Development expenditure for the competitiveness of manufacturing enterprises in Poland. The application of panel models / Znaczenie nakładów na działalność badawczo-rozwojową dla konkurencyjności przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce. Zastosowanie modeli panelowych
Autor: Maria M. Grzelak, Iwona Laskowska, Elżbieta Roszko-Wójtowicz


Does the type of business activity and the enterprise location affect a firm’s survival? Results of an analysis for natural persons conducting economic activity in the Łódzkie Voivodship / Czy rodzaj prowadzonej działalności i lokalizacja przedsiębiorstwa wpływają na czas jego trwania? Wyniki analizy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w województwie łódzkim
Autor: Artur Mikulec, Małgorzata Misztal


Cloud computing migration barriers and advantages in manufacturing – an analysis of ambiguity and dependences in the assessment criteria / Bariery i korzyści migracji do chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach przemysłowych – analiza niejednoznaczności i związków między kryteriami oceny
Autor: Witold Bartkiewicz, Zbigniew Gontar


Latent class analysis in the evaluation of items in survey research / Analiza klas ukrytych w ocenie pozycji testowych w badaniach sondażowych
Autor: Justyna Brzezińska


The ‘working poor’ phenomenon in Europe – a taxonomic analysis / Zjawisko working poor w Europie – analiza
Autor: Katarzyna Cymbranowicz


Analysis of innovations in the European Union via ensemble symbolic density clustering / Analiza innowacyjności krajów Unii Europejskiej z zastosowaniem wielomodelowej klasyfikacji gęstościowej danych symbolicznych
Autor: Marcin Pełka


Criteria used in the LFS to identify the population’s economic activity status vs. the respondents’ subjective
Autor: Włodzimierz KołodziejczakItem response theory models in the measurement theory with the use of LTM package in R / Analiza teorii odpowiedzi na pozycje testowe w teorii pomiaru z zastosowaniem pakietu LTM programu R
Autor: Justyna Brzezińska


Burnout and its correlates – an empirical study conducted among education, higher education and health care professionals / Wypalenie zawodowe i jego korelaty na podstawie badań empirycznych wśród pracowników edukacji, szkolnictwa wyższego oraz opieki medycznej
Autor: Urszula Załuska, Magdalena Ślazyk-Sobol, Dorota Kwiatkowska-Ciotucha


Applying market basket analysis to official statistical data / Analiza koszykowa i jej zastosowania w statystyce publicznej
Autor: Marcin Szymkowiak, Tomasz Klimanek, Tomasz Józefowski


Synergy of quantitative and qualitative marketing research – CAPI and observation diary / Synergia ilościowych i jakościowych badań marketingowych – CAPI i samoobserwacja
Autor: Marcin Lipowski, Zbigniew Pastuszak, Ilona Bondos


: Elasticity of consumer demand: estimation using a QuadRatic Almost Ideal Demand System / Elastyczność popytu konsumpcyjnego: estymacja na podstawie Quadratic Almost Ideal Demand System
Autor: Michał Gostkowski


Employment and economic entities in the Polish financial sector from 2005-2016 / Zatrudnienie i podmioty ekonomiczne w polskim sektorze finansowym w latach 2005-2016
Autor: Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Lesław Markowski


Statistical models in enterprises default risk assessment – an example of application / Modele statystyczne w ocenie ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw – przykład zastosowań
Autor: Aneta Ptak-Chmielewska, Piotr Kuleta
Ocena wpływu tematyki badania oraz organizacji procesu badawczego na poziom wskaźnika braku odpowiedzi – porównanie podejść analitycznych / Assessing the impact of research topics and research process organization on the level of nonresponse rate – comparison of analytical approach
Autor: Małgorzata Rószkiewicz


Wpływ cech socjodemograficznych na wyniki modelowania ścieżkowego zjawisk satysfakcji i lojalności klientów / Influence of the socio-demographic factors on the results of the path relation models in the areas of customer satisfaction and loyalty
Autor: Łukasz Skowron


Wykorzystanie dynamicznych modeli panelowych w badaniach z zakresu finansów przedsiębiorstw na przykładzie modelowania transakcyjnej rezerwy płynności / Dynamic panel data models in corporate finance research on the example of cash holdings
Autor: Fryderyk Mirota, Natalia Nehrebecka


IRT and LC-IRT models for items with ordinal polytomous responses / Modele IRT oraz LC-IRT dla zmiennych politomicznych (o kategoriach uprządkowanych)
Autor: Ewa Genge


Ocena form i zakresu informacji o metodyce badawczej w polskich czasopismach naukowych dotyczących marketingu i konsumpcji / Forms and scope of research methodology information in Polish scientific journals for marketing and consumption
Autor: Radosław Mącik


Dividend changes and future profitability changes – evidence from Polish listed companies / Zmiany w zakresie dywidend a zmiany rentowności spółek notowanych na GPW w Warszawie
Autor: Bogna Kaźmierska-JóźwiakThe application of multidimensional scaling to measure and assess changes in the level of social cohesion of the Lower Silesia region in the period 2005-2015 / Zastosowanie skalowania wielowymiarowego w pomiarze i ocenie zmian poziomu spójności społecznej województwa dolnośląskiego w latach 2005-2015
Autor: Marek Walesiak


Visual techniques for categorical data in R / Metody wizualizacji danych w programie R
Autor: Justyna Brzezińska


A comparison of dichotomous IRT models based on continuous and discrete latent trait – Polish households’ saving skills / Porównanie dychotomicznych modeli IRT o ciągłej i dyskretnej cesze ukrytej – umiejętność oszczędzania wśród polskich gospodarstw domowych
Autor: Ewa Genge


IRT-based conjoint analysis in the optimization of banking products / Conjoint analysis oparta na modelach IRT w optymalizacji produktów bankowych
Autor: Adam Sagan, Aneta Rybicka, Justyna Brzezińska


The sensitivity of the SERVQUAL score to the choice of the fuzzy conversion scale / Wrażliwość wskaźnika SERVQUAL na wybór rozmytej skali konwersji
Autor: Bartłomiej Jefmański


Technical efficiency and the methods of its measurement / Efektywność techniczna i metody jej pomiaru
Autor: Justyna Kulik


Statistical properties of rates of return of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period of 2005-2015 / Własności statystyczne stóp zwrotu spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2005-2015
Autor: Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Szymon Wójcik


The use of Value-at-Risk methodology in the assessment of investor’s risk attitudes on the precious metals market / Zastosowanie metodologii Value-at-Risk w ocenie postaw inwestora wobec ryzyka na rynku metali
Autor: Dominik Krężołek

Starzenie się funkcjonalnych grup wieku a kapitał społeczny / Ageing of functional age groups vs. social capital
Autor: Grażyna Trzpiot, Jacek Szołtysek


Intention to continue professional work after reaching retirement age and its determinants / Zamiary kontynuacji pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego i ich determinanty
Autor: Iwona Olejnik


Klasyfikacja wielomodelowa danych symbolicznych w badaniu innowacyjności krajów Unii Europejskiej / Ensemble clustering of symbolic data in identification of innovation of European Union countries
Autor: Marcin Pełka


Efekt Forrestera w globalnych łańcuchach dostaw – źródła, konsekwencje i sposoby eliminowania / The Forrester Effect in the global supply chains – sources, consequences and elimination methods
Autor: Anna Baraniecka


Do managers really care about shareholders’ expectations? Evidence on dividend smoothing on Latin American emerging stock markets / Czy menedżerowie spółek starają się uwzględniać oczekiwania akcjonariuszy? Analiza zjawiska wygładzania dywidend na wybranych giełdowych rynkach Ameryki Łacińskiej
Autor: Magdalena Mosionek-Schweda, Urszula Mrzygłód, Sabina Nowak


Analysing brand strength – corporate financial performance link for companies listed on the Warsaw Stock Exchange / Analiza związków pomiędzy siłą marki a wynikami finansowymi przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Autor: Grzegorz Urbanek


Pomiar efektywności inwestycyjnej funduszy akcyjnych w latach 2004-2014 przy użyciu miar obsunięcia kapitału/ The measurement of effectiveness of investment equity funds in the period 2004-2014 using drawdown measures
Autor: Dorota Żebrowska-Suchodolska


Axiomatic extension of risk measurement / Aksjomatyczne rozszerzenie pomiaru ryzyka
Autor: Eliza Khemissi

Predykcja z układu równań współzależnych / Prediction from an interdependent system of equationss
Autor: Jerzy Witold Wiśniewski


Prosty dowód twierdzenia o czterech barwach / A simple proof of the four-colors theorem
Autor: Antoni Smoluk


Prognozy wskaźnika zatrudnienia i ich weryfikacja w krajach Unii Europejskiej w świetle strategii „Europa 2020” / Employment rate forecasts and their verification in the European Union member states in the light of the Europe 2020 strategy
Autor: Joanna Krupowicz


Prognozy jakościowych uwarunkowań decyzji gospodarczych / Forecasting qualitative determinants of business decisions
Autor: Jerzy Zemke


Symulacyjne badanie wpływu liczby i rozmieszczenia luk na dokładność prognoz w szeregu czasowym dla danych dziennych / Simulation analysis of impact of number and distribution of gap on accuracy of forecasts in daily time series
Autor: Maciej Oesterreich


O możliwościach wykorzystania rotacyjnego lasu w badaniach rynkowych i marketingowych / The possibility of use of rotation forest in marketing analytics
Autor: Mariusz Łapczyński


Znaczenie i skutki outsourcingu procesów logistycznych – case study/ Significance and impact of outsourcing of logistics processes – case study
Autor: Ewa Kulińska, Anna Koziarska


Optymalne wielkości podatków w aspekcie kreowania wzrostu gospodarczego / Optimal taxes in the aspect creation of economic growth
Autor: Agnieszka Przybylska-Mazur


Ocena efektów dywersyfikacji portfela produktowego w zakresie ryzyka sprzedaży całkowitej i trafności jej prognoz / Assessment of diversification of product portfolio in terms of total sales risk and its forecast accuracy
Autor: Tomasz Brzęczek

Zmiany w czasie reguły Taylora a polityka pieniężna w Polsce / Polish monetary policy through the lens of regime switching Taylor rule
Autor: Paweł Baranowski, Jan Jacek Sztaudynger


Informacja a priori w ocenie jakości modeli TAM na przykładzie platformy Moodle / A priori information in the assessment of TAM quality models on the example of Moodle platform
Autor: Adam Sagan, Mariusz Grabowski


Propozycja agregowanego klasyfikatora kNN z selekcją zmiennych / The proposition of the kNN ensemble with feature selection
Autor: Mariusz Kubus


Wpływ liczebności próby i metody zastę- powania braków odpowiedzi na miary dopasowania oraz wyniki modelowania ścieżkowego / Influence of a sample size and a method of handling missing values on the results and goodness of fit of the path relation model
Autor: Łukasz Skowron, Marcin Gąsior


Użyteczność badań eye trackignowych w pomiarze utajonych determinant zachowań zakupowych nabywców / Usability of eye tracking research on the implicit determinants of customers’ behavior measurement
Autor: Urszula Garczarek-Bąk


Badanie motywów mobilności akademickiej studentów z wykorzystaniem drzew decyzyjnych / Studying motives for the academic mobility of students – decision trees approach
Autor: Jacek Szołtysek, Grażyna Trzpiot


Badanie wpływu indeksów zmienności na zmiany współzależności pomiędzy wybranymi rynkami finansowymi / An influence analysis of volatility indices on interdependence changes between selected financial markets
Autor: Anna Czapkiewicz, Paweł Jamer


Grafy a teoria stabilnych alokacji / Graphs and theory of stable allocation
Autor: Dorota Kozioł-Kaczorek, Łukasz Pietrych


Determinanty inwestycji przedsiębiorstw w środki trwałe. Zależność od cash flow i warunków kredytowych / Determinants of corporate investment in fixed capital. Cash flow and credit conditions sensitivity
Autor: Natalia Nehrebecka, Anna Białek-Jaworska


Refleksje i uwagi przy lekturze książki Mariusza Urbanka Genialni. Lwowska szkoła matematyczna
Autor: Antoni Smoluk


Fluctuations in exchange rate and aggregate exports in Ukraine (Wahania kursów walut i ich wpływ na zagregowany eksport na Ukrainie)
Autor: George Agiomirgianakis, Dimitrios Serenis, Nicholas Tsounis


Globalisation processes and the labour market. Selected countries and aspects (Procesy globalizacyjne a rynek pracy. Wybrane kraje i aspekty)
Autor: Maria Balcerowicz-Szkutnik


Struktura i typologia przestrzenna przestępczości w Polsce (Spatial structure and typology of crime in Poland)
Autor: Iwona Bąk


Zastosowanie funkcji przynależności w analizie subiektywnego postrzegania jakości życia (Application of membership function in the analysis of subjective perception of quality of life)
Autor: Hanna Dudek, Wiesław Szczesny


O pojęciu jakości w pomiarze efektów pracy uniwersytetu (Quality definition in the university performance measurement)
Autor: Józef Dziechciarz


Wstęp do badań nad ujednoliceniem podstawy opodatkowania w Unii Europejskiej (Introduction to research to harmonize the tax base in the European Union)
Autor: Jolanta Iwin-Garzyńska


Badanie kohort firm w analizie trwania (The study of firms’ cohorts in the duration analysis)
Autor: Iwona Markowicz


The impact of the 2008 crisis on the banking sectors of the CEE-11
Autor: Ewa Miklaszewska, Krzysztof Kil


Wykorzystanie informacji preferencyjnej zadanej na zbiorze rozwiązań bliskich rozwiązaniu idealnemu w wybranych metodach wielokryterialnych (The application of preference information on the set of alternatives near ideal solutions in selected multi-criteria methods)
Autor: Ewa Roszkowska


Empirical evidence on factors shaping the savings rate of Polish households (Czynniki warunkujące zmienność stopy oszczę- dzania polskich gospodarstw domowych w świetle badań empirycznych)
Autor: Małgorzata Rószkiewicz


Analiza motywacji mobilności edukacyjnej studentów w Polsce i w Rosji z wykorzystaniem analizy skupień 6 Spis treści/Conntent (Analysis of motivation of students’ educational mobility for chosen universities in Poland and Russia – clustering analysis approach)
Autor: Jacek Szołtysek, Grażyna Trzpiot


Rationality of expectations and data
Autor: Emilia Tomczyk


Modeling and projection life expectancy. The case of the EU countries (Modelowanie i projekcja przeciętnego czasu trwania życia na przykładzie krajów UE)
Autor: Grażyna Trzpiot, Justyna Majewska


Synthetic measures of the European capital markets development (Syntetyczne mierniki rozwoju rynków kapitałowych w Europie)
Autor: Krzysztof Kompa, Dorota Witkowska


Wykorzystanie modeli wyrównywania wykładniczego w prognozowaniu zmiennych o wysokiej częstotliwości w warunkach braku pełnej informacji (Application of exponential smoothing models in forecasting high frequency time series in the condition of lack of full information)
Autor: Maria Szmuksta-Zawadzka, Jan Zawadzki


Wiarygodność prognoz, o alternatywnych instrumentach konstrukcji prognoz (Credibility of prognoses, about alternative instruments of prognoses building) 240states
Autor: Jerzy ZemkeBig data w statystyce publicznej – nadzieje, osiągnięcia, wyzwania i zagrożenia
Autor: Maciej Beręsewicz, Marcin Szymkowiak


Wpływ szerokości skali na miary dopasowania modelu ścieżkowego
Autor: Łukasz Skowron


Wpływ układu czynnikowego na pomiar preferencji konsumentów metodą Maximum Difference Scaling
Autor: Tomasz Bartłomowicz


Regresja logistyczna dla danych symbolicznych interwałowych
Autor: Marcin Pełka


Badanie opinii polskich pracodawców o umiejętno- ściach absolwentów szkół wyższych z wykorzystaniem technik wizualizacyjnych
Autor: Alicja Grześkowiak


Modele ekonometryczne jako narzędzie sterowania procesami technologicznymi
Autor: Artur Wołkowicz


Symulacyjna analiza wpływu liczby i rozmieszczenia luk niesystematycznych na dokładność prognoz
Autor: Maciej Oesterreich


Identyfikacja potencjalnych nabywców polis ubezpieczeniowych w warunkach mocno niezbilansowanej próby uczącej
Autor: Mariusz Kubus


Dynamika współzależności warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymi
Autor: Anna Czapkiewicz, Paweł Jamer


Ocena poziomu rozwoju gospodarczego i powiązań z zagranicą krajów na przykładzie członków NAFTA
Autor: Paweł Kowalik


Recenzja książek Statystyka opisowa. Przykłady i zadania oraz Wzory i tablice. Metody statystyczne i ekonometryczne
Autor: Józef Dziechciarz


XIX Warsztaty Metodologiczne im. Profesora Stefana Mynarskiego pt. „Wielowymiarowość i złożoność danych marketingowych. Wyzwania analityczne”, 11 maja 2015, Wrocław
Autor: Agnieszka Stanimir


Modele predykcji upadłości MŚP w Polsce – analiza z wykorzystaniem modelu przeżycia Coxa i modelu regresji logistycznej
Autor: Aneta Ptak-Chmielewska


Modelowanie operacyjnego kapitału obrotowego z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego. Budowa i weryfikacja modelu
Autor: Aleksandra Szpulak


Jednomodelowa taryfikacja a priori w krótkoterminowych ubezpieczeniach majątkowych
Autor: Alicja Wolny-Dominiak


Wykorzystanie modelu PCM w prognozowaniu potencjału zawodowego kandydatów do pracy
Autor: Anna Zięba


Czynniki kształtujące wartość nieruchomości mieszkaniowych w kontekście uwarunkowań makro-, mikro- oraz ultraotoczenia
Autor: Łukasz Mach


Wpływ rozszerzenia próbki przy generowaniu współczynników falkowych szeregu na trafność prognozy
Autor: Monika Hadaś-Dyduch


Modele hierarchiczne w prognozowaniu zmiennych o wysokiej częstotliwości obserwowania w warunkach braku pełnej informacji
Autor: Maria Szmuksta-Zawadzka, Jan Zawadzki


Jakość prognostyczna wskaźników koniunktury przemysłowej dla Polski w przekroju województw
Autor: Maria Kaźmierska-Zatoń, Wojciech Zatoń


Heurystyki w prognozowaniu w przedsiębiorstwie
Autor: Iwona Dittmann


Wpływ uwarunkowań planistycznych na ceny gruntów mieszkaniowych w powiecie bydgoskim
Autor: Małgorzata Krajewska, Kinga Szopińska, Iwona Dittmann


Metody foresightowe w zarządzaniu – klasyfikacja metod i wybór metodyki
Autor: Edyta Ropuszyńska-Surma


Łączenie metod ilościowych i jakościowych na przykładzie regionalnego foresightu energetycznego
Autor: Edyta Ropuszyńska-Surma


Płaca minimalna a liczba młodych pracujących. Związki przyczynowe i prognozy wariantowe
Autor: Barbara Dańska-Borsiak


Definicja struktury reprezentacji wiedzy w podsystemie controllingu zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania
Autor: Anna Chojnacka-Komorowska, Marcin Hernes


Wielowymiarowa analiza atrakcyjności inwestycyjnej spółek sektora spożywczego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Autor: Arkadiusz Kijek


Implementacja metody Maximum Difference Scaling w pakiecie MaxDiff programu R
Autor: Tomasz Bartłomowicz


Prognozowanie szeregów czasowych ze składową periodyczną z wykorzystaniem pakietu TSprediction programu R
Autor: Tomasz Bartłomowicz


Podejście wielomodelowe w regresji danych symbolicznych interwałowych
Autor: Marcin Pełka


Wpływ światowych cen ropy naftowej na ceny w Polsce.
Autor: Paweł Baranowski, Jan Jacek Sztaudynger


Wrażliwość hedonicznych indeksów cen na przykładzie indeksów cen dzieł znanych malarzy polskich.
Autor: Dorota Witkowska


Wykorzystanie wybranych form i technik wizualizacji danych w badaniach struktur społeczno-ekonomicznych.
Autor: Alicja Grześkowiak


Analiza powiązań między cechami opisującymi kapitał społeczny w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy korespondencji.
Autor: Małgorzata Machowska-Szewczyk, Agnieszka Sompolska-Rzechuła, Grzegorz Spychalski


Wykres cosinusa jest elipsą.
Autor: Antoni Smoluk


Porównanie czasów kompletacji zamówień dla różnych sposobów wyznaczania trasy magazynierów na przykładzie dużego centrum logistycznego.
Autor: Aleksandra Sabo-Zielonka, Grzegorz Tarczyński


Istota funkcji odległości w wyznaczaniu consensusu w systemach wspomagania decyzji. 
Autor: Jadwiga Sobieska-Karpińska, Marcin Hernes


Recenzja książki „Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza” autorstwa Małgorzaty Rószkiewicz, Jolanty Perek-Białas, Doroty Węziak-Białowolskiej i Agnieszki Zięby-Pietrzak. 
Autor: Adam Sagan


Memories of Professor Zdzisław Hellwig (1925-2013).
Autor: Zofia Rusnak, Walenty Ostasiewicz


Determinants of tourism demand in Greece: A panel data approach.
Autor: George M. Agiomirgianakis, George Sfakianakis


How to measure the effectiveness of technology parks? The case of Poland.
Autor: Katarzyna Cheba, Joanna Hołub-Iwan


Correspondence analysis of time series data of results of gymnasium exams in Poland.  
Autor: Agnieszka Stanimir


An attempt at measuring the effectiveness of higher education in Poland.
Autor: Marta Targaszewska


Mincer model, pseudo rate of return to tertiary education, dynamic analysis.
Autor: Anna Król


Assessment of interpersonal trust of Poles by principal components analysis and log-linear modeling. 
Autor: Alicja Grześkowiak


Cross-national correspondence analysis of generational differences in the perception of work conditions.
Autor: Józef Dziechciarz, Alicja Grześkowiak, Agnieszka Stanimir

Zdzisław Henryk Hellwig (1925−2013) − uczony i człowiek.
Autor:


Przestrzenne zróżnicowanie obrotu nieruchomościami gruntowymi przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową w ujęciu województw.
Autor: Anna Oleńczuk-Paszel, Agnieszka Sompolska-Rzechuła


Postrzeganie pracy przez starszych Europejczyków − analiza z wykorzystaniem wizualizacji macierzy.
Autor: Alicja Grześkowiak


Analiza opinii studentów po utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 
Autor: Joanna Banaś, Małgorzata Machowska-Szewczyk


Poczucie śląskości wśród Ślązaków – analiza empiryczna z wykorzystaniem modeli klas ukrytych
Autor: Ewa Genge


Wielowymiarowa analiza porównawcza jako narzędzie oceny spółek deweloperskich notowanych na GPW
Autor: Mariola Chrzanowska, Monika Zielińska-Sitkiewicz


Wykorzystanie analizy taksonomicznej do wyznaczenia rankingu spółek sektora spożywczego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Autor: Iwona Bąk, Beata Szczecińska


Porównanie jakości prognozowania polskiego PKB dynamicznymi modelami czynnikowymi oraz czynnikowymi modelami MIDAS
Autor: Marcin Łupiński


Badanie zależności pomiędzy handlem zagranicznym a PKB z wykorzystaniem modelu VAR oraz przyczynowości Grangera
Autor: Marcin Pisarski


Weryfikacja historyczna modeli wartości zagrożonej – zastosowanie wybranych metod dla rynku polskiego w okresie kryzysu finansowego
Autor: Marek Lusztyn


Uwagi o działaniu prawa jednej ceny na Londyńskiej Giełdzie Metali
Autor: Marta Chylińska


Identyfikacja spekulacji na rynkach terminowych towarów rolnych
Autor: Gabriela Malik


Algorytm wyznaczania consensusu w sytuacji konfliktu wiedzy nieustrukturalizowanej w rozproszonych informatycznych systemach wspomagających zarządzanie
Autor: Andrzej Bytniewski, Marcin Hernes


Recenzja książki Jakuba Growca Zagregowana funkcja produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
Autor: Jan Jacek Sztaudynger

Space-time analysis of the phenomenon of unemployment in the group of new EU member states
Autor: Maria Balcerowicz-Szkutnik


Forecasting staffing decisions
Autor: Jerzy W. Wiśniewski


Forecasting risk of decision – making processes
Autor: Jerzy Zemke


Forecasting industrial production in Poland – a comparison of different methods
Autor: Jan Acedański


Demand forecasting in a business based on experts’ opinions – an application of Weibull distributions
Autor: Paweł Dittmann


Demand forecasting in an enterprise – the forecasted variable selection problem
Autor: Paweł Dittmann, Adam Michał Sobolewski


Structural analysis of variation of electricity transmission marginal costs
Autor: Barbara Namysłowska-Wilczyńska, Artur Wilczyński


Geostatistical model (2D) of the surface distribution of electricity transmission marginal costs
Autor: Barbara Namysłowska-Wilczyńska, Artur Wilczyński


Forecasting the critical points of stock markets’ indices using Log-Periodic Power Law
Autor: Piotr Korzeniowski, Ireneusz Kuropka


Forecast of prices and volatility on the Day Ahead Market
Autor: Alicja Ganczarek-Gamrot


Forecast accuracy and similarities in the development of mean transaction prices on Polish residential markets
Autor: Iwona Dittmann


The application of generalized Pareto distribution and copula functions in the issue of operational risk
Autor: Krzysztof Basiaga, Tomasz Szkutnik


Zero-inflated claim count modeling and testing – a case study
Autor: Alicja Wolny-Dominiak


Comparative analysis of accuracy of selected methods of building of combined forecasts and meta-forecast
Autor: Joanna Perzyńska


On measuring the real value of production. Reflections on the economic order of the real world on occasion of the financial crisis
Autor: Helmut Maier


End of life in Europe: An empirical analysis
Autor: Anna Nicińska, Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik


Geometrical perspective on rotation and data structure diagnosis in factor analysis
Autor: Piotr Tarka


An attempt at identification sources of variation in monthly net incomes among persons with tertiary education
Autor: Marta Targaszewska

Kilka refleksji nad prognozowaniem ekonomicznym
Autor: Maria Cieślak


Wybór rzędu autoregresji w zależności od parametrów modelu generującego
Autor: Mariola Piłatowska


Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Ukrainie – próba budowy prognoz na podstawie wybranych modeli trendu
Autor: Vadim Maslij


Niepewność w prognozowaniu dochodów emerytalnych
Autor: Filip Chybalski


Wpływ cen surowców energetycznych na ceny spot energii elektrycznej na wybranych giełdach energii w Europie
Autor: Monika Papież


Rozwój województwa lubuskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej
Autor: Anna Gondek


Prognozowanie zmian wytwarzania odpadów komunalnych
Autor: Katarzyna Cheba


Prognozowanie cen na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych na podstawie analogii przestrzenno-czasowych
Autor: Iwona Dittmann


Determinanty ekonomiczno-gospodarcze oraz ich wpływ na rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych
Autor: Łukasz Mach


Prognostyczne właściwości wartości rynkowej nieruchomości
Autor: Roman Pawlukowicz


Prognozowanie ostrzegawcze w małej firmie
Autor: Aneta Sobiechowska-Ziegert


Analiza stabilności ocen parametrów modeli predykcyjnych dla cen energii na rynku dnia następnego
Autor: Sławomir Śmiech


Strategie zachowań przedsiębiorstw na rynku ciepła
Autor: Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz


Wykorzystanie modeli przeżycia i analizy dyskryminacyjnej do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw
Autor: Aneta Ptak-Chmielewska


O metodzie prognozowania brakujących danych w szeregach czasowych o wysokiej częstotliwości z lukami systematycznymi
Autor: Maria Szmuksta-Zawadzka, Jan Zawadzki


Symulacyjne badanie wpływu częstości występowania luk niesystematycznych w szeregach czasowych na dokładność prognoz
Autor: Maciej Oesterreich


Analiza porównawcza automatycznych procedur modelowania i prognozowania
Autor: Marcin Błażejowski


Prognozowanie sprzedaży z wykorzystaniem modelu dyfuzji oraz programu R
Autor: Tomasz Bartłomowicz


Planowanie alternatywnych realizacji projektu informatycznego zagrożonego niepowodzeniem
Autor: Marcin Relich


Gospodarowanie kapitałem w dobie ekonomicznego i gospodarczego kryzysu na przykładzie wybranej inwestycji
Autor: Monika Dyduch


Wymogi kapitałowe z tytułu sekurytyzacji w świetle Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylea II)
Autor: Bartosz Lawędziak


Przedziały ufności dla mediany w nieznanym rozkładzie
Autor: Piotr Peternek


Metoda ilorazu odległości – zagadnienie graficznej prezentacji obserwacji wielowymiarowych
Autor: Paweł Siarka


Efektywność klasyfikacji a parametryczna metoda doboru cech diagnostycznych
Autor: Agnieszka Sompolska-Rzechuła


Agregacja preferencji indywidualnych z wykorzystaniem miar odległości i programu R
Autor: Artur Zaborski


Zmiany demograficzne w województwach w aspekcie rozwoju zrównoważonego
Autor: Justyna Wilk


Efektywność techniczna publicznych uczelni w latach 2001-2010
Autor: Michał Świtłyk


Zastosowanie algorytmu mrówkowego do optymalizacji czasowo-kosztowej projektów informatycznych
Autor: Michał Urbaniak